• نوع پروژه:

    برد و ترانس های ولتاژ جهت ازن ساز

  • تکنولوژی:

    کرونا دیسشارژینگ

  • معرفی مختصر پروژه:

    برد و ترانس های ولتاژ ازن ساز

برچسب ها