کاربردهاي اكسيژن فعال در پرورش طيور

 • نوع پروژه:

  دستگاه ضدعفونی کننده محیط

 • تکنولوژی:

  هواخنک

 • زمان اجرا:

  1399

 • معرفی مختصر پروژه:

  بيشتر منابع آب  داراي ميکروارگانيسم هاي بيماري زا هستند که اين امر موجب بيماري و کاهش راندمان تبدبل غذا به گوشت مي شود. استفاده  از اكسيژن فعال یا ٱزن براي ضد عفوني آب آشاميدني, سبب از بين رفتن ميکروبها و انگلهاي موجود در آب مي شود و اين امر سبب افزايش رشد طيور و کاهش بيماريهاي ناشي از آب و مرگ و مير در مرغداريها مي گردد.

برچسب ها