✔مزاياي گاز ازن در ضدعفوني تخم مرغ:طيف اثر بخشي ازن بسيار وسيع و بر روي باكتري، ويروس، قارچ،...