✔مزاياي گاز ازن در ضدعفوني تخم مرغ:طيف اثر بخشي ازن بسيار وسيع و بر روي باكتري، ويروس، قارچ، تك ياخته، جلبك، كپك، مخمر، سخت پوستان، كيست و اسپور ميكروارگانيسم ها مؤثر است .قدرت اكسيداسيون و ضدعفوني كردن ازن، ۵۰ بار بيشتر از پرمنگنات پتاسيم است .نيمه عمر ازن بسيار كوتاه و در دماهاي پايين تأثير و ماندگاري ازن به مراتب بيشتر است؛ لذا ديگر نيازي به گرم كردن اتاق گاز مطابق با روش هاي معمول نيست.ازن باقي مانده مضري از خود به جای نمي گذارد و ضمن از بین بردن هر گونه بوي نامطبوعي، از نظر ايمني نیز پرسنل مشكلي برای پرسنل ايجاد نخواهد كرد.ازن با صرف يك هزينه ثابت در همان محل توليد و مصرف می شود؛ لذا مانند كلر نيازي به خريد، حمل و نقل، انبارداري و هيچ گونه ماده مصرفي ندارد .