-· سردخانه های میوه وسبزیجات
نگهداری و افزایش طول عمر محصولات غذایی و کشاورزی دغدغه تولید کنندگان صنایع غذایی در سطح جهان می باشد . یکی از مشکلات نگهداری مواد غذایی، فساد آنهاست که عمدتا بدلیل آلودگی میکروارگانیزم هاست .
استفاده از گاز اٌزٌن، که قرنهاست بصورت طبیعی وظیفه کنترل آلودگی و ضدعفونی محیط زیست را به عهده دارد مورد توجه تولید کنندگان محصولات غذایی قرار گرفته است
با استفاده از اکسیژن فعال، در بخش سردخانه ها، میتوان نسبت به استریل کردن و ضد عفونی کردن سالنهای سردخانه اقدام کرد که علاوه بر ماندگاری بیشتر محصولات· موجب کاهش بار میکروبی و حفظ طعم و مزه گردد .
همچنین گاز اٌزٌن در سردخانه های نگهداری میوه موجب بلوکه شدن گاز اتیلن شده و مانع از رسیده شدن زود هنگام میوه میگردد .
آمار نشاندهنده این واقعیت است که با استفاده از اکسیژن فعال می توان ضایعات در بخش سردخانه های میوه را تا حدود ۸% کاهش داد.
مزایای استفاده از اٌزٌن درنگهداري سبزیجات و میوه ها
•····· افزایش ماندگاری (طول عمر) سبزیجات و میوه ها
•····· کاهش باکتریها، هاگها و قارچهای منتشر شده از طریق هوا
•····· کاهش باکتریها، هاگها و قارچهای منتشر شده از طریق آب
•····· کاهش میزان ضایعات مواد غذایی
•····· از بین بردن کپکها، قارچها و تخم انگلها
•····· کاهش شرايط مناسب محیط رشد میکروارگانیزها
•····· عدم تغییر طعم و مزه رنگ و بو
•····· عدم جایگذاری مواد شیمیایی مضر
•····· افزایش اطمینان در تولید محصولات سالم، ایمن و بی خطر
استفاده از گاز اُزُن، که همواره به صورت طبیعی وظیفه کنترل آلودگی وضد عفونی محیط زیست را به عهده دارد مورد توجه تولید کنندگان محصولات غذایی قرار گرفته است.
 
 

با استفاده از اکسیژن فعال در بخش سرد خانه ها، میتوان نسبت به استریل کردن و ضدعفونی کردن سالنهای سرد خانه اقدام کرد که علاوه بر ماندگاری بیشترمحصولات موجب کاهش بار میکروبی وحفظ رنگ، بو، طعم و مزه گرددهمچنین گاز اُزُن در سردخانه های نگهداری میوه موجب بلوکه شدن گاز اتیلن شده و مانع از رسیده شدن زود هنگام میوه می گردد .
در حال حاضر شرکت سبز زرین ( دکتر بیژن) از محصولات این شرکت جهت ضد عفونی آب، سبزیجات و بسته بندی سبزیجات  استفاده می کند .
آمارنشان دهنده این واقعیت است که با استفاده از اکسیژن فعال( اُزُن )می توان ضایعات دربخش سردخانه های میوه را تا حدود %۸ کاهش داد.