اُزن را به آسانی و در محل مورد نیاز می‌توان تولید کرد

اُزن یکی از موثرترین مواد اکسیدکننده است

ازن به اکسیژن تبدیل شده که باعث افزایش اکسیژن موجود در آب میگردد و پس‌ماندی ندارد.همچنین ازن با املاح مفید آب هیچ گاه ترکیب نگردیده که همین مورد برای رشد و نمو ماهی و میگو بسیار ارزشمند است.

واکنش ازن با مواد هیچ نوع ماده‌ی سمی تولید نمی‌کند.

در مقایسه با سایر مواد گندزدا سرعت عمل بیشتری دارد.

ازن بر طیف گسترده‌یی از میکروارگانیسم ها تاثیر دارد.

کاهش موثر غلظت نیتریت : اکسایش نیتریت

ضدعفونی آب و سطوح سیستم پرورش ماهی

کاهش موثر بار ذرات معلق : TSS

کاهش موثر رشد جلبک ها

افزایش اکسیژن محلول : DO

افزایش موثر کارائی فیلترهای فیزیکی : درام فیلتر، اسکیمر و غیره .

ضدعفونی سطوح بدن ماهی : عملکرد درمانی بر ماهیان.

تبدیل بخشی از   CODبه BOD : تجزیه مولکولهای آلی درشت.

کاهش استرس در ماهیان

ممانعت از بی اشتهایی ماهیان

کاهش غلظت نیترات : اکسایش نیترات

حذف نیتریت به دو صورت:

  • اکسیداسیون مستقیم نیتریت
  • کاهش بار TSS در بیوفیلترها و کاهش نیتریفیکاسیون در بیلوفیلترها

در حالتهایی که بار مواد آلی بالا باشد،مانند سیستم های RAS ،تمایل به تجمع نیتریت وجود دارد که

خطر ساز است.

مقایسه شرایط استفاده ضدعفونی کننده های متداول بصورت جدول زیر بیان شده است.

هیپو کلریک اسید آب اکسیژنه پرسیدین فرمالین کلر ازن ویژگی
۱٫۴۹ .۸۷ ۱٫۸۱ ۱٫۳۶ ۲٫۰۷ قدرت اکسید کنندگی
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد تولید در محل مصرف
دارد دارد دارد دارد دارد ندارد شرایط خاص نگهداری و حمل ونقل
دستی دستی دستی دستی دستی اتوماتیک روش تزریق
حمل و نقل

خرید

حمل و نقل

خرید

حمل ونقل

خرید

حمل ونقل

خرید

حمل و نقل

خرید

مصرف برق ۲۲۰ولت هزینه جانبی
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد کنترل اتوماتیک
دارد دارد دارد دارد دارد ندارد باقیمانده
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد سنسور آنلاین
هزینه مستمر هزینه مستمر هزینه مستمر هزینه مستمر هزینه مستمر خرید دستگاه ازُن و استفاده حداقل ۱۵ سال بدون سرویس و مواد اولیه مصرفی صرفه اقتصادی