حذف آلودگی ها با استفاده از اُزن در پرورش ماهی و میگو