با استفاده از لینک زیر میزان اُزن مورد نیاز را محاسبه نمایید.

https://twobtech.com/calculator/output_ozone_generator.html

لیست قیمت دستگاه ازن ژنراتور

قیمت (تومان)

مدل

۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰     

Air-100

۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰

Air-150

۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰

Air-200

۲۱٫۹۵۰٫۰۰۰

Air-250

۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰

Air-300

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

Air-350

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Air-400

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

Air-450

۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

Air-500

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Air-550

۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰

Air-600

۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰

Air-700

 

 لیست قیمت دستگاه اکسیژن ساز

 

۵ لیتر بر دقیقه

۴٫۸۰۰٫۰۰۰

O2 – 5 Litre/min

۸ لیتر یر دقیقه

۸٫۵۰۰٫۰۰۰

O2 – 8 Litre/min

۱۰ لیتر بر دقیقه

۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

O2 – 10 Litre/min